Sandhed

Lad os starte med at definere ordet sandhed, der ifølge Den Danske Ordbog betyder:

”det at indholdet i et udsagn eller en tankegang stemmer overens med virkeligheden eller tingenes virkelige væsen; udsagn eller tankegang med et sådant indhold.”

Den højeste form for sandhed er guddommelig sandhed.

Du kan forestille dig guddommelig sandhed som et overjordisk lys med en altgennemtrængende vibration og klarhed, et lys så rent, at det kun kan opfattes af oplyste mennesker med et åbent hjerte. Guddommelig sandhed har så høj en vibration, at det for menneskeheden udtrykker en guddommelig lovmæssighed, der kan løfte mennesket til et højere bevidsthedsniveau.

Sandhed for menneskeheden, for dig og for mig, er den vibration som vi hver især i vores bevidsthed er i stand til at hæve os op til.

Sandhed er således relativt og kan findes på alle planer af bevidsthed, astralbevidsthed, mentalbevidsthed, sjælsbevidsthed og gudsbevidsthed.

Sandhed på de lavere planer kan ofte holde mennesket fanget af bestemte tankeformer, fordi sindet tror at det selv er kommet frem til sandheden.

”Alle rigtige ideer er midlertidige af natur og til sidst skal ses som delvis rigtige og give plads for den større sandhed. Det, som er en kendsgerning i dag, ses senere som en del af en større kendsgerning. Et menneske kan have forstået nogle af den tidløse visdoms mindre principper så klart og kan være så overbevist om deres rigtighed, at han glemmer den større helhed og opbygger en tankeform omkring den delvise sandhed, han har set, og som kan vise sig at være en begrænsning, som holder ham fangen og hindrer ham i at gøre fremskridt. Han er så sikker på, at han besidder sandheden, at han ikke kan se sandheden hos nogen anden. Han kan være så overbevist om realiteten af sit eget legemliggjorte begreb om, hvad der er sandhed, at han glemmer sin egen hjernes begrænsninger, at sandheden er kommet til ham via hans egen sjæl, og at den derfor er farvet af hans egen stråle og altså er formet af hans personlige separatistiske tænkeevne. Han lever kun for denne lille sandhed; han kan ikke se nogen anden; han påtvinger andre mennesker sin tankeform; han bliver en besat fanatiker og mentalt uafbalanceret, selv om han i verdens øjne betragtes som normal. (WM e.490; HM d.501).”

Når vi finder en sandhed, er det derfor vigtigt at vide, at vi må give slip på sandheden for at finde en højere sandhed. Vi må give slip på sandheden for at den ikke bringer os ind i en verden af begrænsninger, at den ikke stopper vores nysgerrighed efter højere sandheder, og at vi ikke fængsler andre mennesker i en bestemt tankeform.

”Kun det, som I ved for jer selv og erfarer bevidst i jer selv, har betydning og udgør sandheden for jer. Det, som bliver fortalt af andre, endog af mig, tjener intet vitalt formål undtagen at forøge og bekræfte en allerede kendt sandhed eller at skabe illusioner eller ansvarlighed, indtil det enten forkastes eller erfares af jer i jeres egen bevidsthed. Forstår I, hvad jeg mener? (DNA1 e.91).”

Sandhed skal erfares af hvert enkelt menneske, som et led i det enkelte menneskes åndelige udvikling. Vi kan ikke udvikle os på andre menneskers erfarne sandheder, men vi kan lader deres sandheder forøge eller bekræfte den sandhed, vi allerede selv har erfaret.

”Erkender I, at sandheden må praktiseres i det daglige liv, før en ny sandhed uden risiko kan meddeles? (WM e.201; HM (d.214).”

Hvad vil det sige at praktisere sandheden? Det kan betyde, at lade sandheden få indflydelse på dit liv. Først at vi erkender sandheden, men nok så vigtigt, at vi indretter vores liv i overensstemmelse med sandheden, i handlinger, i tale og i tanke.

Det betyder også at en sandhed skal være integreret i vores liv, før vi er i stand til at bære en højere sandhed, et højere lys. Der er tale om et grundlæggende princip i menneskets åndelige udvikling.

Det kan forekomme som et paradoks, at vi på den ene side skal integrere erfarne sandheder i vore liv, og på den anden side skal vi gøre os fri af erfarne sandheder, for at give plads til nye og større sandheder og kendsgerninger. Det stiller krav til, at du lever dine erfarne sandheder ind i dit liv, samtidig med at du er åben og lytter, når en dybere sandhed når din erkendelse.

Hvis du er i stand til at være sandfærdig og leve i overensstemmelse med den sandhed, der lever i din bevidsthed, så vil Lyset fra Gud skinne på dig.

”Gud er sandhed.
Vær derfor sandfærdig i alt,
og Gud vil lade Sit ansigt skinne på dig.
Ananda”

Praktisering af sandhed er en af nøglerne til åndelig udvikling, men hvis vi ønsker sandhed i vore liv, må vi arbejde på at opløse glamour og illusion, der skjuler sandhed.

”Why do people not want serious spiritual development?
Because serious spiritual development demands that the person surrenders by his or her own free will, the need for glamour and illusion.
Glamour is something that supports our lower self and makes us really happy.
It’s something that develops elementals within and get them to grow.
It’s something that gives you the good life, where you discover when you pass away, that you transgressed every law in the book.
That’s glamour and illusion.
If you are willing to forego glamour and illusion, do it slowly, don’t do it quickly, that’s too hard. But do it.
Because the more you lose of glamours and illusions, the closer you get to the heart, the heart of Christ.”

Opløsning af glamour og illusion er således afgørende for sand åndelig udvikling.

Er du i stand til at være sandfærdig i alt hvad du gør, da vil dine erkendte sandheder vokse frem i dit liv, på bekostning af glamour og illusion.

I dit arbejde med sandhed, kan du bruge et mantra som dette:

”Jeg er sandfærdig i alt hvad jeg gør.”

Tænk over hvad sandhed betyder for dig. Har du erfaret nogle sandheder i din bevidsthed? Hvor kom de fra? Og hvordan har de påvirket dit liv?

Martin Binderup

Kilder:
Stof til eftertanke af Alice A Bailey
Spiritual development 19931227 – lecture af Ananda Tara Shan
The Living Word of the Hierarchy af Ananda Tara Shan, 30. september 1992
Den Danske Ordbog – https://ordnet.dk/ddo

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *